Reliable Neptun trailers.

Durability. Functionality. Safety.
configure your trailer

choose a model that fits your needs best

wide range of products

more than 120 models of trailers in 11 groups

variety of trailers

luggage, semi-professional, professional and specialised

functionality

access to many additional accessories and spare parts

quality of workmanship

ensuring durability for many long years

guarantee

all trailers are covered by a two-year guarantee

Pro

Professional trailers.

Series of trailers with a specially reinforced trapezoidal drawbar – ideal for frequent use. Durable design and longer solid hinges of the sidewalls allow for regular transport of various load types. Strong fasteners and the locks of the sidewalls and higher non-standard sidewalls (45 cm) are an additional advantage providing greater possibilities to transport large-size loads.

see the trailers pro

Navy

Boat trailer with adjustable length.

Length adjustable boat trailer (for boats from 8 to 20 ft in length). Rear horizontal rollers installed on the cradle make it possible to slide a boat smoothly to or from the trailer. There is a slight risk of damage to the boat. The standard accessories of the trailer include a winch with the capacity of 450 kg or 1100 kg and other items.

see the trailers navy

Rustik

Modern semi-professional trailers.

Series ideal to carry smaller and large-size items. Combination of functionality and reliability. A special stable and rigid design of the trailer makes it resistant to impact. The fully welded framework and drawbar increase durability. Sidewalls can be removed and the tilting load platform makes unloading a very easy job.

see the trailers rustik

City

Small, convenient city trailer.

Trailers perfect for transporting luggage and small-sized loads. Perfect for the city. Because of the small dimensions, the trailers do not take much space when stored. The practical and ergonomic trailers make it possible to transport loads on your own, without the need to ask neighbours for help.

see the trailers city

Nordica

Professional trailers with large cargo space.

Intended for frequent and professional use and transportation of large-size or even very long loads. Trailers can be modified by the user on their own and are extremely functional. Possibility of increasing the loading space and facilitating forklift truck manoeuvring. Wheels under the platform provide more usable space. Extremely durable, stable and easy-to-use trailers.

see the trailers nordica

Laweta

A trailer for transporting cars, machines and snow scooters

Single and double axle car carrier trailers. Durable design based on hot-dip galvanized frame and drawbar. Tilting platform for easy loading and unloading.

see the trailers laweta

Trailwood

Universal wooden trailers.

Universal trailers for a variety of uses. They have a rigid and durable design, special reinforcements and independent suspension which ensure safe and stable driving. Lashing eyes mounted to the floor secure the load more effectively. Multifunctional lamps are protected against damage. Each model has a tilting load platform.

see the trailers trailwood

Bois

Professional wooden trailers for a variety of uses.

Universal trailers for a variety of uses. They have a rigid and durable design, special reinforcements and independent suspension which ensure safe and stable driving. Lashing eyes mounted to the floor secure the load more effectively. Each model has a tilting load platform. Possibility of installing a gas spring.

see the trailers bois

Multi

Multifunctional platform.

Multi-task platforms with a large choice of additional accessories. A V-drawbar with reinforcement, independent suspension and rubber spring axle ensure safe driving. Multi trailers have tilting load platform enabling to unloading without the necessity of unhooking the trailer.

see the trailers multi

Moto

Motorcycle trailers.

The MOTO series was created to transport motorcycles. Trailers are fitted with handles for fastening belts for protection during transportation. Rails have blocking bars to secure the front wheels of the transported vehicle. The tilting load platform and the ramp allow for easy loading and unloading of a motorcycle.

see the trailers moto

Pratik

Practical trailers for everyday use.

Ideal for everyday use and for the transport of goods in different conditions. Special belt handles and fasteners for attaching high and flat tarpaulin covers enable secure loads. Rigid and durable design and special reinforcements guarantee safe and stable driving. Lamps are protected against damage and moisture.

see the trailers pratik

Quad

Convenient ATV trailer.

Dimensions of QUAD trailers, rails and spacing between them are suitable for the transport of most ATVs available in the market. The QUAD model has front and rear belt handles for fastening the transported vehicle. Independent suspension and rubber spring axle ensure safe and stable driving.

see the trailers quad
configure your trailer

choose a model that fits your needs best

Motorbike trailer

moto

Boat trailer

navy (łodzie)

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sorelpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233) przy ul. Bema 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035866, posiadająca nr NIP: 5270102807 oraz nr REGON: 002030821.

 2. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Annę Wajs, z którą kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@sorelpol.com.

 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub zmiany COC zakupionego towaru, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jak najwyższej jakości oferowanych przez nas towarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. odpowiedzi na Państwa pytania zgłoszone za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” znajdującego się w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży towarów na podstawie zawartej w tym zakresie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. rozliczeniowych, tj. odpowiednich przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. monitorowania terenu Spółki, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony jej mienia przed kradzieżą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. rekrutacji pracowników – podstawami przetwarzania danych będą tu:
 • art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Państwa zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają dane wrażliwe (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez poniższe okresy, w przypadku:

 1. zgłoszenia reklamacyjnego lub zmiany COC zakupionego towaru – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 2. pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 3. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 4. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży towarów – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 5. rozliczenia – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z odpowiednich przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
 6. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia określonego odpowiednimi przepisami prawa;
 7. monitorowania terenu Spółki – przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie to stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa lub Spółka powzięła wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu (wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania);
 8. rekrutacji pracowników – do momentu zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na kolejne rekrutacje – przez okres 1 roku od momentu zebrania danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.

6. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

7. W związku z celami, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym:

 1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmioty prowadzące działalność płatniczą, audytową, ubezpieczeniową;
 3. dostawcy usług IT lub firmy (serwisowe) informatyczne;
 4. dostawcy monitoringu wizyjnego i odpowiednie firmy serwisowe.

8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (dotyczy ono tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody);
 7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We kindly inform that:

 1. Sorelpol sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (01-233) at 87 Bema Street, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number: 0000035866, holder of NIP: 5270102807 and REGON: 002030821, is the Controller of your personal data.

 2. The Company appointed the Data Protection Officer – Ms. Anna Wajs, who can be contacted via email address: rodo@sorelpol.com.

 3. Your personal data will be processed for the following purposes:

 1. handling complaint notifications or changes to COC of purchased goods, due to our legitimate interest in ensuring the highest quality of offered goods (Article 6 Paragraph 1 Letter f of GDPR);
 2. giving answers to your questions sent via “Contact form” under “Contact” on our website. The basis for the processing of personal data will be our legitimate interest in establishing ongoing contact with you and giving answers to questions (Article 6 Paragraph 1 Letter f of GDPR);
 3. conducting email, fax or telephone correspondence, due to our legitimate interest in establishing ongoing contact with you and giving answers to questions (on the basis of Article 6 Paragraph 1 Letter f of GDPR);
 4. handling orders, implementing cooperation, providing services and selling goods on the basis of a contract concluded in this regard (Article 6 Paragraph 1 Letter b of GDPR);
 5. settling, i.e. under proper tax and accounting law (Article 6 Paragraph 1 Letter c of GDPR);
 6. defending against claims and vindicating claims, due to our legitimate interest in defending against claims and pursuing claims (Article 6 Paragraph 1 Letter f of GDPR);
 7. monitoring the Company’s property, due to our legitimate interest in protecting its property against theft (Article 6 Paragraph 1 Letter f of GDPR);
 8. recruiting personnel – the bases for the processing of personal data include:
 • Article 221 § 1 of the Labour Code – in regard of name, surname, parents’ names, date of birth, place of residence (correspondence address), education and course of previous employment (Article 6 Paragraph 1 Letter c of GDPR);
 • your consent, if application documents include sensitive data (Article 9 Paragraph 2 Letter a of GDPR);
 • our legitimate interest in selecting an appropriate candidate for the specific post – in regard of the personal data provided during an interview (Article 6 Paragraph 1 Letter f of GDPR);
 • consent granted for future recruitments (Article 6 Paragraph 1 Letter a of GDPR).

4. The personal data will be processed for afore-mentioned purposes for the following periods, in the event of:

 1. complaint notification or change to COC of purchased goods – until the expiration of the period of limitation of possible claims prescribed by law;
 2. question sent via “Contact form” – until the final answer to the question, and after that time, until the expiration of the period of limitation of possible claims prescribed by law;
 3. email, fax or telephone correspondence – for a period needed to maintain ongoing relations (e.g. exchange of correspondence), and after that time, until the expiration of the period of limitation of possible claims prescribed by law;
 4. handling of orders, implementation of cooperation, provision of services and sale of goods – for a period needed to implement the afore-mentioned tasks and after that time, until the expiration of the period of limitation of possible claims prescribed by law;
 5. settlement – until the expiration of the obligation to store the data resulting from proper tax and accounting law;
 6. defence against claims and vindication of claims – until the expiration of their period of limitation prescribed by law;
 7. monitoring of the Company’s property – for a period not exceeding 3 months from the date the record is made, unless this record is evidence in the proceedings conducted on the basis of a provision of law or the Company has learned that the record can be evidence in such proceedings (then, this time limit is extended until the final termination of the proceedings);
 8. recruitment of personnel – until the termination of the specific recruitment, and if the consent is granted for subsequent recruitments – for a period of 1 year from the date on which the personal data are collected.

5. Provision of the personal data is voluntary, however, necessary due to implementation of purposes referred to in Item 3.

6. Your data will not be used for profiling or making automated decisions.

7. In connection with the purposes referred to in Item 3, entities that provide services related to processing of personal data on our behalf can be recipients of your personal data, including:

 1. entities providing postal or courier services;
 2. entities performing payment, audit, insurance activity;
 3. providers of IT services or IT (service) companies;
 4. providers of video surveillance and proper service companies.

8. You have the following rights in connection with the processing of your personal data:

 1. the right to withdraw your consent – the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
 2. the right of access to personal data;
 3. the right to request rectification of personal data;
 4. the right to request erasure of personal data;
 5. the right to request restriction of processing of personal data;
 6. the right to data portability, i.e. the right to receive the personal data from the controller in a structured, commonly used and machine-readable format (this only applies to the data processed on the basis of the consent);
 7. the right to object, on grounds relating to your particular situation, to processing of personal data – in cases when the data are processed by the controller on the basis of its legitimate interest;
 8. the right to lodge a complaint with the President of the Office of Personal Data Protection.

Wir teilen hoffentlich mit, dass:

 1. Der Verantwortliche für Ihre persönlichen Daten ist die Sorelpol sp. z oo mit Sitz in Warschau (01-233) in der ul. Bema 87, eingetragen in das Unternehmerregister des Staatlichen Gerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000035866, mit dem MwSt.-ID: 5270102807 und statistischer REGON-Nummer: 002030821 ist.

 2. Das Unternehmen ernannte die Datenschutzbeauftragte – Frau Anna Wajs, mit der über die E-Mail-Adresse Kontakt aufgenommen werden kann: rodo@sorelpol.com.

 3. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

  1. Bearbeitung eines Reklamationsantrags oder Änderung des COC (Certificate of conformity) der gekauften Waren, aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Gewährleistung der höchsten Qualität der von uns angebotenen Waren (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO);
  2. Antwort auf Ihre Fragen, die über das „Kontaktformular auf der Registerkarte „Kontakt” auf unserer Website gesandt werden. Die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten bildet hier unser berechtigtes Interesse, bestehend in der Möglichkeit, Sie zu kontaktieren und Ihre Fragen laufend zu beantworten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO);
  3. E-Mail-, Fax- oder Telefonkorrespondenz aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Möglichkeit, Sie laufend zu kontaktieren und Ihre Fragen zu beantworten (Rechtsgrundlage Art.6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO);
  4. Auftragsabwicklung, Realisierung der Zusammenarbeit, Erbringung von Dienstleistungen und Verkauf von Waren auf der Grundlage des diesbezüglichen Vertrags (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der DSGVO);
  5. Rechnungsstellung gemäß einschlägigen steuerrechtlichen Bestimmungen und Rechnungslegungsvorschriften (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO);
  6. Verteidigung gegen Ansprüche und Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Verteidigung und Durchsetzung von Ansprüchen (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO);
  7. Überwachung des Firmengeländes des Unternehmens aufgrund unseres berechtigten Interesses am Schutz dessen Eigentums gegen Diebstahl (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO);
  8. Rekrutierung von Mitarbeitern – die Grundlagen der Datenverarbeitung sind hier:
 • Art. 221 § 1 des Arbeitsgesetzbuchs – in Bezug auf den Namen, Nachnamen, die Namen der Eltern, das Geburtsdatum, den Wohnort (Korrespondenzadresse), die Ausbildung und den Verlauf der vorherigen Beschäftigung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO);
 • Ihre Einwilligung, wenn die Bewerbungsunterlagen sensible Daten enthalten (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO);
 • unser berechtigtes Interesse an der Auswahl eines geeigneten Kandidaten für eine bestimmte Stelle – hinsichtlich der uns beim Bewerbungsgespräch zur Verfügung gestellten persönlichen Daten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO);
 • Ihre Einwilligung in Bezug auf die künftige Rekrutierung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).

4. Personenbezogene Daten werden zu den oben genannten Zwecken über folgende Zeiträume verarbeitet:

 1. Bearbeitung eines Reklamationsantrags oder Änderung des COC (Certificate of conformity) der gekauften Waren – bis zum Zeitpunkt der Verjährung eventueller gesetzlich festgelegten Ansprüche;
 2. über das „Kontaktformular” versandte Fragen – bis zur endgültigen Beantwortung und danach für die Dauer der Verjährung aller gesetzlich festgelegten Ansprüche;
 3. E-Mail-, Fax- oder Telefonkorrespondenz – über den Zeitraum, der zur Aufrechterhaltung der laufenden Beziehungen erforderlich ist (z. B. Briefwechsel) und danach für die Dauer der Verjährung aller gesetzlich festgelegten Ansprüche;
 4. Auftragsabwicklung, Realisierung der Zusammenarbeit, Erbringung von Dienstleistungen und Verkauf von Waren – über den Zeitraum, der zur Realisierung dieser erforderlich ist und danach für die Dauer der Verjährung aller gesetzlich festgelegten Ansprüche;
 5. Rechnungsstellung – bis die aus den einschlägigen Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften resultierenden Datenspeicherungspflichten auslaufen;
 6. Verteidigung gegen Ansprüche und Geltendmachung von Ansprüchen – über die durch das anwendbare Recht festgelegten Verjährungsfrist;
 7. Überwachung des Firmengeländes – über den Zeitraum von nicht mehr als 3 Monaten ab dem Datum der Aufzeichnung, es sei denn, die Aufzeichnung ist ein Beweis in einem nach den gesetzlichen Rechtsvorschriften geführten Verfahren oder das Unternehmen informiert wurde, dass sie ein Beweis in einem solchen Verfahren bilden können (dann wird die Frist bis zur endgültigen Beendigung des Verfahrens verlängert);
 8. Rekrutierung von Mitarbeitern – bis zum Abschluss des jeweiligen Rekrutierungsprozesses und bei Einwilligung zu künftigen Rekrutierungen – für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Erhebung personenbezogener Daten

5. Die Angabe personenbezogener Daten durch Sie ist freiwillig, aber aufgrund der Umsetzung der unter Punkt 3 genannten Ziele erforderlich.

6. Ihre Daten werden nicht für die Profilerstellung oder für automatisierte Entscheidungen verwendet.

7. Im Zusammenhang mit den unter Punkt 3 genannten Zwecken können Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten Unternehmen sein, die für uns Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten erbringen, darin:

 1. Rechtsträger, die Post- oder Kurierleistungen erbringen;
 2. Rechtsträger, die Zahlungs-, Rechnungsprüfungs- und Versicherungstätigkeit betreiben;
 3. IT-Dienstleister oder IT- (Service-) Unternehmen;
 4. Videoüberwachungsanbieter und Unternehmen, die Serviceleistungen in diesem Bereich erbringen.

8. Sie haben folgende Rechte in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten:

 1. das Recht auf Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung – der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund Ihrer Einwilligung vor dem Widerruf vorgenommen wurde;
 2. das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten;
 3. das Recht, die Berichtigung personenbezogener Daten anzufordern;
 4. das Recht, die Löschung persönlicher Daten zu verlangen;
 5. das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung persönlicher Daten zu verlangen;
 6. das Recht, personenbezogene Daten zu übertragen, d. h. das Recht, personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen in einem strukturierten, üblicherweise verwendeten, maschinenlesbaren Computerformat zu erhalten (es gilt nur für diejenigen Daten, die auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden);
 7. das Recht, der Verarbeitung von Daten aufgrund Ihrer besonderen Situation zu widersprechen – in Fällen, in denen der Verantwortliche Daten aufgrund seines berechtigten Interesses verarbeitet;
 8. das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzulegen.

Oznamujeme, že:

 1. Správcem osobních údajů je Sorelpol sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (01-233), ul. Bema 87, zpasaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000035866, DIČ: 5270102807 a REGON [polské ID]: 002030821.

 2. Ve Společnosti je jmenován Inspektor Ochrany Údajů – Slečna Anna Wajs, s níž se můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: rodo@sorelpol.com.

 3. Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovávané pro následující účely:

  1. služby reklamní aplikace nebo změny COC zakoupeného zboží, vzhledem k našemu právně oprávněnému zájmu na základě zajištění vysoké kvality zboží, které nabízíme. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
  2. odpovědi na vaše otázky získané prostřednictvím “kontaktního formuláře”, který se nachází v záložce “kontakt” na našich webových stránkách. Základem pro zpracování osobních dat zde bude náš právně legitimní zájem spočívající na možnosti Vás kontaktovat a odpovědět na položené otázky (art. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
  3. korespondence e-mailem, faxem nebo telefonicky, vzhledem k našemu právně legitimnímu zájmu, na základě aktuální možnosti Vás kontaktovat a odpovědět na položené otázky (v souladu s článkem. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
  4. zpracování objednávek, provádění spolupráce, poskytování služeb a prodeje zboží na základě dohody obsažené v tomto ohledu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  5. vyúčtování, tj. příslušná ustanovení daňových zákonů a právních předpisů o účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
  6. ochrany proti jakýmkoli nárokům a soudním sporům, vzhledem k našemu právně oprávněnému zájmu založenému na možnosti ochrany proti nárokům a jejich vyšetřování (6 odst. 1 písm. f GDPR);
  7. sledování území Společnosti, s ohledem na náš náš právně legitimní zájem v podobě ochrany jeho majetku před krádeží (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
  8. náboru zaměstnanců – základy zpracování údajů budou: 
   1. čl. 22 1 § 1 Zákoníku práce  – pokud jde o jména, příjmení, jména rodičů, datum narození, bydliště (adresa pro korespondenci), vzdělání a průběhu předchozího zaměstnání (art. 6 odst. 1 písm. c GDPR);

   2. Váš souhlas, pokud přihlašovací dokumenty obsahují důvěrné údaje (čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR);

   3. náš právně legitimní zájem v podobě výběru vhodného kandidáta na určitou pracovní pozici – v oblasti osobních údajů, poskytnutých v průběhu pohovoru (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

   4. souhlas je uveden na úkor budoucího náboru (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

4. Osobní údaje budou zpracovávány pro výše uvedené účely po uvedené lhůty, v případě:

 1. podání reklamace nebo změny COC zakoupeného zboží do doby promlčení možných požadavků stanovených zákonem;
 2. otázky oznámené prostřednictvím “kontaktního Formuláře” – až do doby finálního udělování odpovědí, a poté ještě po dobu promlčovací lhůty možných požadavků stanovených zákonem;
 3. korespondence prostřednictvím e – mailu, faxu nebo telefonu – po dobu potřebnou k udržení aktuálních vztahů (např. výměny korespondence) a po té době ještě po dobu promlčení eventuálních nároků spojených s právními předpisy;
 4. zpracování objednávek, realizace spolupráce, poskytování služeb a prodej zboží-na dobu nezbytnou pro provádění výše uvedených, a po uplynutí této doby ještě po dobu promlčení případných nároků stanovených právními předpisy;
 5. vyúčtování – před vypršením závazků k uchovávání údajů vyplývajících z příslušných daňových pravidel a účetních předpisů;
 6. ochrany proti nárokům a soudním sporům-před uplynutím promlčecí lhůty stanovené zákonem;
 7. sledování území Společnosti – na dobu nejvýše 3 měsíců ode dne nahrání, ledaže tento záznam je důkazem v řízení, provedeném na základě zákona nebo Společnost přijala zprávu, že mohou představovat důkaz v tomto soudním řízení (pak se tato lhůta prodlužuje až do doby definitivního ukončení řízení);
 8. náboru zaměstnanců – až do okamžiku ukončení daného náboru, a v případě vydání povolení na následující nábory – na dobu 1 roku od okamžiku shromažďování osobních údajů.

5. Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné, vzhledem k realizaci cílů uvedených v odstavci. 3.

6. Vaše údaje nebudou použity pro profilování, ani pro automatizovaná rozhodnutí.

7. V souvislosti s cíli uvedenými v bodě 3, příjemcem osobních údajů mohou být právnické osoby provádějící v náš prospěch služby spojené se zpracováváním osobních údajů, včetně:

 1. subjektů, které provozují poštovní nebo kurýrní služby;
 2. subjektů, které provozují platební, auditní nebo pojistnou činnost;
 3. poskytovatelé IT služeb nebo firmy (servisní) informační;
 4. poskytovatelé vizuálního monitoringu a vhodné servisní firmy.

8. Máte následující práva týkající se zpracování osobních údajů:

 1. právo na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů, názor souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním;
 2. Právo na přístup k údajům;
 3. právo požádat o opravu osobních údajů;
 4. právo požadovat odstranění osobních údajů;
 5. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo na přenos osobních údajů, tj. právo získat od správce osobní údaje, v strukturalizovaném, běžně používaném informačním formátu vhodném pro strojové čtení (to se týká pouze těch údajů, které jsou zpracovávány na základě souhlasu);
 7. právo vznést námitky proti zpracování dat kvůli Vaší konkrétní situaci – v případech, kdy správce zpracovává údaje na základě právně legálního zájmu;
 8. práva na podání stížnosti k Předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů,

Vi skal hermed meddele, at:

 1. Administrator af dine personlige oplysninger er Sorelpol sp. zo.o. med hovedsæde i Warszawa (01-233) ul. Bema 87, der er opført i Virksomhedesregistret af Den Nationale Domstolsregister under KRS nummer: 0000035866, under CVR (NIP) nummer: 5270102807 og SE (REGON) nummer: 002030821.

 2. Selskabet udpegede databeskyttelsesansvarlige er Anna Wajs, som kan kontaktes via e-mail adressen: rodo@sorelpol.com.

 3. Dine personlige oplysninger, som du har oplyst til os vil blive behandlet til følgende formål:

  1. Håndtering af en reklamation eller ændring af COC for den købte vare, på grund af vores legitime interesse for at sikre den højeste kvalitet af de varer, vi tilbyder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f,)
  2. Svar på dine spørgsmål indsendt via “Kontaktformularen” i “Kontakt” fanen på vores hjemmeside. Grundlaget for behandling af personlige data vil være her vores legitime interesse, der består i muligheden for løbende kontakt med dig og besvare dine spørgsmål (GDPR artikel 6, stk.1 litra f);
  3. E-mail, fax eller telefon korrespondance på grund af vores legitime interesse i muligheden for at kontakte dig og besvare dine spørgsmål (i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f);
  4. Håndtering af ordrer, gennemførelse af samarbejde, levering af tjenesteydelser og salg af varer på grundlag af den indgåede kontrakt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b);
  5. Afregning, dvs. relevante skatteregler og regnskabsregler (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c),
  6. Forsvar mod krav og forfølgelse af krav på grund af vores legitime interesse i muligheden for at forsvare sig mod krav og forfølge dem (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f);
  7. Overvågning af selskabets område på grund af vores legitime interesse i beskyttelse af dets ejendom mod tyveri (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f);
  8. Rekruttering af medarbejdere – Grundlaget for databehandling vil være her:
 • art. § 221 § 1 i arbejdsloven – omfattende navn, efternavn, forældrenes navn, fødselsdato, bopælssted (adresse til korrespondance), uddannelse og forløb af tidligere ansættelsesforhold (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c),)
 • dit samtykke, hvis ansøgningsdokumenterne indeholder følsomme data (GDPR artikel 9, stk. 2, litra a)
 • vores legitime interesse i udvælgelsen af en egnet kandidat til en given stilling – omfattende de personlige oplysninger, der er givet til os under interviewet (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f),
 • tilladelse til brug ved senere ansættelser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a).

4. Personlige oplysninger bliver behandlet til ovennævnte formål i følgende perioder, i tilfælde af:

 1. Indgivelse af reklamation eller ændring af COC for den købte vare – indtil forældelsesfristen af fastlagte af lov eventuelle krav;
 2. Spørgsmål forelagt via „Kontaktformularen” – indtil det endelige svar er afgivet, og efter dette tidspunkt, igennem en forældelsesfrist for eventuelle krav, som er defineret i lovbestemmelserne;
 3. E-mail, telefon eller fax korrespondance – i den tid, der kræves for at opretholde det nuværende relationer (f.eks. udvekslingen af ​​korrespondance), og efter dette tidspunkt, inden for en forældelsesfrist for eventuelle krav, som er defineret i lovbestemmelserne;
 4. Ordrebehandling, gennemførelse af ​​samarbejdet, ydelse af tjenester og salg af varer – i den tid, der er nødvendig tid til at gennemføre de ovennævnte, og efter dette tidspunkt, inden for en forældelsesfrist for eventuelle krav, som er defineret i lovbestemmelserne;
 5. Afregning – indtil ophør af krav for opbevaring af data, der hidrører af de relevante skattelove og regnskabsregler;
 6. Forsvar mod de krav og rejsning af krav – indtil udløbet af forældelsesfristen, som er defineret af relevante lovbestemmelser;
 7. Overvågning af selskabets område – i en periode på højst tre måneder fra datoen for optagelse, medmindre denne optagelse er en bevis is sagen, som føres i henhold til lov eller Selskabet modtog meddelelse om, at den kan være bevis i en sådan sag (fristen er forlænget indtil den endelige afgørelse i sagen);
 8. Rekruttering af medarbejdere – indtil afslutning af en given rekruttering og i tilfælde af samtykke til følgende rekrutteringer – i en periode på 1 år fra indsamling af personlige data.

5. Opgivelse af dine personlige data er frivillig, men nødvendig for gennemførelse af mål, der er omtalt i pkt. 3.

6. Dine data vil ikke blive brugt til profilering eller automatiserede beslutninger.

7. I forbindelse med de mål, som omtales i pkt. 3, modtageren af dine personlige data kan være virksomheder, som leverer til os tjenesteydelser relateret til behandling af personoplysninger, herunder:

 1. Virksomheder, der driver post- eller kurertjenester;
 2. Virksomheder, der udfører betalingstjenster, revision eller forsikring
 3. Leverandører af IT-tjenesteydelser eller IT-firmaer (servicefirmaer);
 4. Videoovervågningsudbydere og relevante servicefirmaer.

8. Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandling af personlige data:

 1. Ret til at inddrage samtykke til behandling af data – tilbagetrækningen af ​​samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​behandlingen, der blev udført på grundlag af dit samtykke, før den blev trukket tilbage.
 2. Ret til at få adgang til personlige oplysninger;
 3. Ret til at anmode om korrektion af personlige oplysninger;
 4. Ret til at anmode om sletning af personlige oplysninger;
 5. Ret til at begrænsning af behandling af personlige oplysninger;
 6. Ret til at overføre personlige oplysninger, dvs. retten til at modtage personlige oplysninger fra administratoren, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (det gælder kun de data, der behandles på grundlag af samtykke);
 7. Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​data på grund af din særlige situation – i tilfælde, hvor den registeransvarlige behandler data på grundlag af sin legitime interesse;
 8. Ret til at indgive en klage til Datatilsynets direktør (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).